Wedstrijdreglement en Algemene Voorwaarden

 1. Spelconcept
 2. Algemeen
 3. Organisatie
 4. Doel
 5. Deelname
 6. De competitie
 7. Verdien medailles en extra prijzen
 8. Klassementen, rangschikking en prijzen
 9. Beoordeling prestaties en beperkingen
 10. Helpdesk
 11. Verantwoordelijkheid
 12. Klachten

1. Spelconcept

Het doel van de Beleggerscompetitie is om een zo hoog mogelijk rendement te behalen tijdens de 10 weken dat de Beleggerscompetitie wordt gespeeld, van maandag 18 februari 2019 tot en met vrijdag 26 april 2019, door aandelen, Turbo’s en trackers in real time te kopen en te verkopen op de in de competitie voorziene beursplaatsen. Dit geldt zowel voor de weekprijzen als de hoofdprijs van het algemeen klassement en die van het studentenklassement op het einde van de competitie. Het bewust verhandelen van aandelen, Turbo’s en EFT’s/trackers om een zo groot mogelijk verlies te behalen op de portefeuille, betekent dat de deelnemer het basisconcept van deze beleggerscompetitie niet aanvaardt en zal onvermijdelijk een diskwalificatie van deze portefeuille tot gevolg hebben.

2. Algemeen

De Beleggerscompetitie wordt in België georganiseerd door Roularta Media Group NV van maandag 18 februari 2019 bij de opening van de Europese beurzen tot en met vrijdag 26 april 2019 bij de sluiting van de Europese beurzen (dus in het totaal voor een periode van 10 weken). Om de deelnemers, enkel Belgische ingezetenen, vertrouwd te maken met de competitie is er een proefweek voorzien, van maandag 11 februari 2019 tot en met vrijdag 15 februari 2019. Na de proefweek worden alle geactiveerde portefeuilles gereset en starten alle deelnemers aan de eigenlijke Beleggerscompetitie, met een fictieve basisinleg zoals vermeld in artikel 3 van het wedstrijdreglement (€100.000).

De competitie wordt uitsluitend gespeeld via het internet. Hiervoor is het Wedstrijdreglement Beleggerscompetitie opgesteld, dat de modaliteiten van het spel vastlegt. Deelneming aan de Beleggerscompetitie houdt een automatische en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit wedstrijdreglement in.

De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in de databestanden van de organisatie(Roularta Media Group, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare) van de Beleggerscompetitie en worden gebruikt voor de organisatie van de wedstrijd en direct marketing. Overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer kunnen de vastgelegde gegevens worden ingezien en desgewenst worden verbeterd. De deelnemer wordt de mogelijkheid geboden om er bij zijn/haar inschrijving expliciet mee in te stemmen dat de organisatie van de Beleggerscompetitie zijn/haar deelnemersgegevens (waaronder naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens) openbaar maakt (openbaar klassement) en/of aan derden ter beschikking stelt, al dan niet samen met competitiegegevens en/of competitieresultaten. De deelnemer verleent niettemin toestemming tot het gebruik van zijn/haar deelnemersgegevens door de organisatie zelf, en verklaart voorts dat indien hij/zij een prijs wint in de Beleggerscompetitie, hij/zij volledige medewerking zal verlenen aan promotie- en publicatieacties van de organisatie, inclusief het gebruik van zijn/haar voorkomen, met verzaking aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

De organisatie vestigt er de aandacht op dat de Beleggerscompetitie een simulatiespel is. De deelnemer kan geen enkel recht doen gelden op het fictieve startkapitaal zoals vermeld staat in artikel 3 van dit reglement, noch op het uiteindelijk door de deelnemer behaalde beleggingsresultaat, noch op welk bedrag of waarde dan ook. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen van de overdracht van competitie-ervaring in de praktijk.

3. Organisatie

De organisatie van de Beleggerscompetitie is in handen van Roularta Media Group NV, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare (België).

4. Doel

De Beleggerscompetitie heeft een educatief karakter en is bedoeld om de deelnemers vertrouwd te maken met alle aspecten van het beleggen in aandelen, Turbo's en EFT’s/trackers. Daartoe ontvangt elke deelnemer aan het begin van de competitie een fictief startkapitaal van €100.000 waarmee hij/zij, zonder enig financieel risico, een fictieve portefeuille kan samenstellen bestaande uit een selectie van:

 • Aandelen genoteerd op de Europese beurzen van Brussel, Amsterdam, Parijs en Frankfurt
 • ETF’s/Trackers
 • Turbo's

5. Deelname

a. Deelnamekosten

De deelname is gratis.

b. Mediakit

Deelnemers kunnen bij inschrijving op de Beleggerscompetitie tegen betaling een mediakit bestellen. Een mediakit bestaat uit een proefabonnement op één of meerdere publicaties van de mediapartners van de Beleggerscompetitie. De betaling van deze mediakit geschiedt via overschrijving. De mediakits worden pas na betaling van de verschuldigde som verstuurd aan de deelnemer van de Beleggerscompetitie.

c. Inschrijving

De inschrijving staat enkel open voor natuurlijke personen die in België zijn gedomicilieerd en die meerderjarig zijn (18 jaar) op de laatste dag van de Beleggerscompetitie (26 april 2019). De inschrijving geschiedt via de website van de Beleggerscompetitie: beleggerscompetitie.be of concoursinvestisseur.be. Alleen volledig en correct ingevulde inschrijvingen worden aanvaard. Een deelnemer kan zich individueel slechts éénmaal geldig inschrijven. Bij meerdere inschrijvingen door dezelfde persoon vervalt alle recht op enige prijs voor die persoon. Zullen enkel als geldig aanvaard worden: de inschrijvingen waarvan de persoonsgegevens overeenkomen met de identiteitsdocumenten van de betrokken persoon. Het recht op prijzen (zie artikel 6: klassementen, rangschikking en prijzen) vervalt wanneer men deze beperking op enige wijze tracht te omzeilen. Inschrijven is mogelijk op elk moment, maar de inschrijvingsdatum zal beslissend zijn voor de toekenning van prijzen (zie artikel 6: klassementen, rangschikking en prijzen). De persoon die zich inschrijft dient de portefeuille gedurende de hele spelperiode zelf te beheren. Zo niet vervalt het recht op enige prijs.

d. Bevestiging en aanvaarding van deelname

Ter bevestiging van de voorgenomen deelname ontvangt elke deelnemer aan de Beleggerscompetitie via e-mail een registratiebevestiging. Verloren of vergeten login- en paswoorden kunnen op verzoek worden aangepast.

6. De competitie

a. Orderverwerking

Correct ingegeven aan- en verkooporders worden tijdens de handelssessie van de dag verwerkt tegen de effectieve bied/laat koersen. Deze zijn in realtime op basis van de gegevens van:

 • Equiduct, een elektronisch beursplatform, een data-aggregator, voor Europese aandelen, ETF’s/Trackers
 • BNP Paribas voor Turbo’s

Twee soorten orders zijn mogelijk: een bestens order of een limietorder. Een bestens order wordt uitgevoerd tegen de geldende bied/ laat koers. Wanneer u een limietorder ingeeft, kunt u kiezen of het order een dag geldig is (dagorder) of 20 werkdagen. Bij een limietorder geeft u de maximale prijs in waartegen u wilt kopen of de minimale prijs waartegen u wenst te verkopen. Wanneer u geen limiet opgeeft, wordt uw order automatisch beschouwd als een bestens order, en wordt het order direct tegen de bied of laat koers uitgevoerd. Wanneer u een dagorder ingeeft, vervalt het dagorder automatisch om middernacht, ook wanneer het dagorder werd ingegeven na sluiting van de beurs.

 • De bied/laat koersen die de deelnemer via de spelsite te zien krijgt en waarop de spelmodule zich baseert om de orders af te handelen, worden vertoond in realtime.
 • De orderverwerking van de transacties verloopt eveneens in realtime bij de orderingave. Kooporders worden uitgevoerd tegen de laatkoers. Verkooporders worden uitgevoerd tegen de biedkoers.
 • De handelstijden waartegen aandelen & tracker orders worden verwerkt, lopen van 9u05 tot 17u30. Voor de BNP Paribas Turbo’s is dit van 8u05 tot 22u00.

Alle orders worden verwerkt op basis van de koersgegevens die door Equiduct en de dataleveranciers worden aangeleverd. De organisatie kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor de correctheid en de volledigheid van deze gegevens. Door het feit dat Equiduct een Europees data-aggregator is voor alle markten, zijn de aangeboden koersen ook niet noodzakelijk identiek aan de koersen van de officiële Euronext-markt.

Orders die om voornoemde redenen niet kunnen worden uitgevoerd, blijven als 'niet- verwerkt' gemarkeerd staan in het speloverzicht van de betrokken deelnemer.

Het is tenslotte uitgesloten om koersen of orders terug te draaien of te corrigeren om welke reden dan ook.

b. Beperkingen en aandachtspunten

Het is niet mogelijk om aandelen te verkopen die de deelnemer niet bezit. U kunt een order annuleren, maar de kans bestaat dat het al geheel is uitgevoerd. Een deelnemer kan niet meer dan 20 transacties per dag uitvoeren. Bovendien kan hij/zij per aandeel, ETF/tracker en Turbo slechts één order ingeven.

U kunt alleen handelen in de getoonde vaste selectie van aandelen genoteerd op de Europese beurzen van Brussel, Amsterdam, Frankfurt en Parijs. Daarnaast kunt u handelen in een selectie van ETF’s/trackers en een selectie van Turbo's op de AEX, DAX, Bel20, CAC40, DOW30, Oil Brent en WTI futures, EUR/USD, VIX en goud.

Het is niet mogelijk om meer dan 10% van de waarde van de portefeuille in één aandeel of ETF/tracker te investeren. Voor Turbo’s geldt dat een speler niet meer dan 5% van de waarde van de portefeuille in een of meerdere Turbo’s kan investeren. Het bedrag van de dividenden wordt aan de portefeuilles toegevoegd. Hierbij wordt het brutodividend, zonder inhouding van dividendbelasting, uitgekeerd.

De organisatie benadrukt dat de deelnemer zelf verantwoordelijk is voor het juist ingeven van de orders. Over de ingegeven orders is geen discussie/correspondentie mogelijk.

Het is mogelijk om meerdere eigen subleagues op te starten. Dan kunt u vrienden of collega's uitnodigen om mee te spelen en uw resultaten vergelijken. Voorts is het mogelijk om aan te sluiten bij één of meerdere bestaande subleagues. Wanneer dit een besloten subleague is, moet uw aansluiting echter worden goedgekeurd door de organisator van de subleague in kwestie. Het is mogelijk om tot meer dan een subleague te behoren. Het is ook mogelijk om over te stappen van de ene naar de andere subleague. Wanneer u een besloten subleague wilt, moet u die beschermen met een wachtwoord.

c. Transactiekosten

De Beleggerscompetitie 2019 rekent de volgende (fictieve) kosten aan per transactie: €7,50. Bij elke transactie wordt eveneens de normaal verschuldigde taks op de beursverrichtingen (TOB) verrekend. Die verrekening gebeurt als volgt: 0,35% van de transactiewaarde (vóór verrekening van de transactiekosten).

d. Vergoeding van liquiditeiten

Tijdens de competitie wordt het beschikbare bedrag cash geld op de rekening vergoed volgens de gangbare intrestvoet van onze partner, Keytrade Bank. Deze rente zal iedere zaterdag worden gestort op basis van de gemiddelde hoeveelheid cash geld op uw rekening.

e. Mogelijkheid om uw fictieve basisinleg van €100.000 te verhogen met tot €4.800 extra fictieve basisinleg

In de Beleggerscompetitie is het mogelijk om uw basisinleg tot €4.800 te verhogen door het juiste antwoord te geven op een dagelijkse quiz.

Alle deelnemers zullen dagelijks (op elke werkdag) per e-mail een Multiple Choice vraag ontvangen (behalve en op goede vrijdag op 19 april 2019 en op paasmaandag op 22 april 2019). In totaal zullen er 48 vragen opgestuurd worden. De deelnemers die de vraag juist beantwoorden krijgen per correct beantwoorde vraag €100 extra fictief beleggingsgeld in hun beleggingsportefeuille. Deze €100 wordt na het juist beantwoorden van de vraag aan hun cashtegoed toegevoegd. Deelnemers moeten de dag zelf (vóór 23u59u) de vraag beantwoorden om in aanmerking te komen voor de €100 extra beleggingstegoed. Het is nadien niet meer mogelijk om op vorige vragen te antwoorden, noch is het mogelijk om meer dan 1 keer op elke vraag te antwoorden. Het beantwoorden van een vraag kan enkel en alleen via de spelsite. LET OP: Om quizgeld te laten meetellen voor de weekprijs dient de quizvraag uiterlijk vrijdag om 22.30 uur beantwoord te zijn.

Het uitnodigen van extra vrienden uit te nodigen is gedurende de hele competitie mogelijk, maar levert geen extra kapitaal op. Wel wordt dit in rekening gebracht bij het bepalen van de medailles.

Het ‘delen’ van de beleggerscompetitie op Facebook blijft ook mogelijk, maar levert geen extra kapitaal of medailles op.

7. Verdien medailles en extra prijzen

Deelnemers kunnen tijdens de beleggerscompetitie ook extra medailles verdienen. Deze medailles vormen een extra spelelement, maar hebben geen enkele invloed op het eindklassement.

Deelnemers kunnen medailles verdienen in 4 verschillende categorieën. Per categorie werden 3 medailles ontwikkeld:

1. Aantal transacties:

 • 25 transacties – bronze
 • 50 transacties – silver
 • 100 transacties – gold

Als transactie beschouwen we hier enkel het aan- en verkopen van beursproducten. Voor het toekennen van deze medaille houden we dan ook geen rekening met volgende elementen binnen uw transactiegeschiedenis: de kosten, de uitbetaling van dividenden en het virtuele geld dat u verdient bij het beantwoorden van de dagelijkse quizvraag, het uitnodigen van vrienden of het delen op Facebook.

2. Quizvragen goed beantwoorden:

 • 10 quizvragen goed – bronze
 • 25 quizvragen goed – silver
 • 40 quizvragen goed – gold

3. Aantal uitgenodigde en geregistreerde vrienden:

 • 1 vriend – bronze
 • 3 vrienden– silver
 • 5 vrienden – gold

De deelnemers hebben de mogelijkheid om vrienden uit te nodigen om deel te nemen aan de Beleggerscompetitie. De deelnemer kan hiervoor op de spelsite de naam en het e- mailadres van vrienden ingeven. Zodra deze gegevens zijn ingevuld, vertrekt een e-mail naar het ingegeven e-mailadres van de vriend. Deze vriend kan zich vervolgens inschrijven op de Beleggerscompetitie door te klikken op de link in deze e-mail. Als de vriend zich ook daadwerkelijk inschrijft en een portefeuille aanmaakt, dan wordt ze in rekening gebracht voor de te behalen medailles. Enkel de vrienden die doorklikken op de link in de toegezonden e-mail worden dus als geldig beschouwd. Wordt een persoon door meerdere mensen uitgenodigd, dan ontvangt enkel de persoon op wie zijn/haar link als eerste is geklikt de medaille.

4. Verschillende type producten (aandelen uit 4 landen (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland), EFT’s/trackers en Turbo’s) in uw portefeuille op het einde van de competitie:

 • 2 verschillende types – bronze
 • 4 verschillende types – silver
 • 6 verschillende types – gold

De medailles worden telkens toegekend net na middernacht, tussen 0u01 en 1u00 van de dag volgend op de dag dat de medaille behaald werd.

Deelnemers die in elk van deze categorieën een medaille weten te verzamelen, worden bovendien beloond met een prijs:

 • 4 keer (minimum) bronze: 1 maand Trends (postabonnement)
 • 4 keer (minimum) silver: 2 maanden Trends (postabonnement)
 • 4 keer gold: 3 maanden Trends (postabonnement)

Deze prijzen worden aan het einde van de beleggerscompetitie toegekend. De prijzen zijn niet cumuleerbaar, enkel de hoogst behaalde prijs geldt. Winnaars die al abonnee zijn op Trends of Trends-Tendances kunnen hun prijs omwisselen naar een abonnement voor dezelfde duurtijd op Knack of Sport/Voetbal Magazine naar keuze en dit door de klantendienst van Roularta te contacteren (078 35 33 13).

8. Klassementen, rangschikking en prijzen

De Beleggerscompetitie telt een nationaal eindklassement voor de algemene competitie en de studentencompetitie. Daarnaast is er één weekklassement voor de speler die tijdens die week het beste resultaat behaalt en dit voor de eerste negen weken. Voor de proefperiode en de laatste week worden geen prijzen uitgereikt.

De nationale eindklassementen van de twee competities zijn gebaseerd op het nettorendement (kosten en taksen inbegrepen) dat werd opgetekend door de deelnemers tussen het moment van aanvang van de competitie op 18 februari 2019 voor opening van de beurzen en het moment van afsluiten van de competitie op 26 april 2019, na sluiting van de beurzen (en met valuta ten laatste om 23u59). En dit rekening houdende met de initiële basisinleg van €100.000, eventueel aangevuld met de verhoging van deze basisinleg met maximum €4.800 in functie van het al dan niet juist beantwoorden van de dagelijkse Multiple Choice vraag op de spelsite.

Deze rendementen worden gesorteerd in aflopende volgorde. De deelnemer die het beste rendement kan voorleggen, sleept de hoofdprijs in de wacht. Bij gelijke stand is de winnaar de deelnemer die tijdens de duur van de Beleggerscompetitie het aandeel in portefeuille had dat tijdens de bezitsduur de hoogste procentuele stijging kende. Als er dan nog steeds een gelijke stand is, wordt het tweede beste rendement vergeleken, enzovoort.

De weekklassementen volgen dezelfde logica, maar dan voor de 9 eerste volledige weken van de competitie apart. Dus, een winnaar van het weekklassement van maandag 18 februari 2019 tot en met vrijdag 22 februari 2019 dat wordt berekend op basis van het hoogste nettorendement tussen 18 februari 2019 voor opening van de beurzen tot en met 22 februari 2019 na sluiting van de beurzen (en met valuta ten laatste om 23u59); een winnaar van het weekklassement van maandag 25 februari 2019 tot en met vrijdag 1 maart 2019 dat wordt berekend op basis van het hoogste nettorendement tussen 25 februari 2019 voor opening van de beurzen tot en met 1 maart 2019 na sluiting van de beurzen (en met valuta ten laatste om 23u59); en zo verder voor de resterende weken. Tijdens de laatste week (week 10, van maandag 22 april 2019 tot en met vrijdag 26 april 2019) wordt evenwel geen weekprijs meer uitgereikt.

Het aantal prijzen is beperkt.

De hoofdprijs voor de algemene competitie is een portefeuille met financiële instrumenten voor een waarde van €10.000 bij Keytrade Bank. Indien de winnaar ervoor zou opteren deze beleggingsportefeuille naar een andere (in België gevestigde) bank te willen transfereren, dan zal de winnaar alle kosten gekoppeld aan de transfert voor zijn/haar eigen rekening nemen.

Naast deze hoofdprijs wordt ook een prijs toegekend aan de spelers die de 2de tot en met 25ste plaatst behaalden in het algemene klassement. Meer details over deze prijzen is terug te vinden op www.beleggerscompetitie.be/prijzen.

De hoofdprijs voor de studentencompetitie is een portefeuille met financiële instrumenten voor een waarde van €5.000 bij Keytrade Bank. Indien de winnaar ervoor zou opteren deze beleggingsportefeuille naar een andere (in België gevestigde) bank te willen transfereren, dan zal de winnaar alle kosten gekoppeld aan de transfert voor zijn/haar eigen rekening nemen.

Naast de prijzen die op het einde worden uitgereikt, zijn er ook prijzen die worden uitgereikt aan de winnaars van de 9 eerste weekklassementen. De prijs hiervoor is een belegging ter waarde van €1.000 in een aandeel naar keuze van de winnende deelnemer bij Keytrade Bank. Indien een winnaar ervoor zouden opteren het gewonnen aandeel naar een andere (in België gevestigde) bank te willen transfereren, dan zal deze winnaar alle kosten gekoppeld aan de transfert voor zijn/haar eigen rekening nemen. Voor de proefweek en voor de laatste week worden geen weekprijzen uitgereikt.

Alle prijzen, ook de weekprijzen, zullen worden uitgereikt op het einde van de Beleggerscompetitie, na goedkeuring van de winnaarslijst door de gerechtsdeurwaarder.

Een speler kan een prijs winnen zowel in de weekcompetitie als in de globale competitie. Een speler kan slechts één prijs winnen in de weekcompetitie. Wint hij/zij de weekcompetitie een tweede maal, dan gaat de prijs naar de hoogst geklasseerde deelnemer die nog geen prijs heeft gewonnen.

De winnaar van de Studentencompetitie zal bij de uitreiking van de prijzen, een geldige studentenkaart moeten voorleggen van zichzelf of een inschrijvingsbewijs in een school, hogeschool of universiteit geldig bij inschrijving in de competitie. Is de winnaar van de Studentencompetitie ook de winnaar van de algemene competitie, dan zal hij/zij alleen de prijs met de hoogste waarde ontvangen, t.t.z. de prijs van de algemene competitie. De prijs van de Studentencompetitie gaat dan naar de eerstvolgende hoogst geklasseerde deelnemer uit de Studentencompetitie.

In geval van overmacht kunnen de prijzen worden vervangen door andere prijzen van gelijke waarde. De foto's en omschrijvingen van de prijzen hebben louter informatieve waarde en zijn niet bindend. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een prijs voor redenen buiten hun wil niet kan worden uitgereikt (onvolledige of foutieve gegevens van de winnaar, diefstal of verlies bij de levering, beschadiging tijdens transport, poststakingen, enz.).

9. Beoordeling prestaties en beperkingen

De prestaties worden beoordeeld in functie van de totale waarde van de portefeuille op basis van de biedprijzen op bovenvermelde referentiedagen. Portefeuilles waarin gedurende de duur van de competitie geen enkele transactie werd geregistreerd, komen niet in aanmerking voor de diverse prijzen. Het beantwoorden van de dagelijkse quiz, het delen op Facebook of het uitnodigen van vrienden wordt niet gezien als een transactie.

Een persoon die zich zowel op een geldige als op een niet-geldige wijze inschrijft (cf. punt 4.2) verliest eveneens het recht op enige prijs.

De organisatie is gerechtigd om een deelnemer zonder enige argumentatie te diskwalificeren indien blijkt of indien er een vermoeden bestaat dat deze niet volgens de in dit wedstrijdreglement opgestelde regels heeft gespeeld. De organisatie is gerechtigd om een deelnemer zonder enige argumentatie te diskwalificeren indien blijkt of indien er een vermoeden bestaat dat de deelnemer meerdere portefeuilles beheert of heeft beheerd. Bij diskwalificatie verliest de deelnemer het recht op prijzen.

Geen van de toegekende prijzen is inwisselbaar in geld of andere voordelen in natura. De organisatie stelt alle prijzen schriftelijk via e-mail vast. Prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden. Over de toegekende prijzen is geen correspondentie mogelijk. Winnaars worden door de organisatie schriftelijk op de hoogte gesteld en dienen hierop vóór een door de organisatie vastgestelde datum te reageren. Na die datum wordt aangenomen dat de deelnemer definitief van zijn/haar prijs afziet. Het recht op de toegekende prijs vervalt daarmee en komt in dat geval toe aan de organisatie van de Beleggerscompetitie.

10. Helpdesk

Informatie over de technische aspecten van de Beleggerscompetitie is van 11 februari 2019 tot en met 26 april 2019 schriftelijk te verkrijgen via de helpdesk, e-mail: beleggerscompetitie@roularta.be (NL) of concoursinvestisseurs@roularta.be (FR). geen enkele antwoordtermijn gegarandeerd door de organisatie. Adviezen ten aanzien van het samenstellen van de beleggingsportefeuille worden niet verstrekt. Evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve informatie met betrekking tot de in de competitie opgenomen aandelen, behoudens de informatie die de deelnemers zelf online kunnen raadplegen op de website.

Die informatie is afkomstig van bronnen die de organisatie als betrouwbaar beschouwt, doch waarvoor ze geen verantwoordelijkheid neemt.

Uitleg over de werking van de spelmodule is terug te vinden in de lijst met veelgestelde vragen op de spelwebsite.

11. Verantwoordelijkheid

De organisatie heeft er alles aan gedaan om de Beleggerscompetitie technisch en administratief zonder problemen te kunnen laten verlopen. Mochten er toch problemen van welke aard dan ook ontstaan, dan ontslaat de deelnemer de organisatie van alle verantwoordelijkheid en ziet de deelnemer tevens af van elke vorm van schadevergoeding. Met betrekking tot de deelneming aan en de uitvoering van de Beleggerscompetitie evenals alle daaruit voortvloeiende gevolgen staat geen enkele rechtsvordering open, ook niet jegens sponsoren en medewerkers.

De wedstrijd staat onder toezicht van deurwaarder Filip Vandemarliere met adres Meensesteenweg 405, 8800 Roeselare., bij wie het reglement wordt neergelegd. De lijst van winnaars zal eveneens bij hem neergelegd worden.

De gerechtsdeurwaarder oefent controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd, de strikte toepassing van het reglement, de aanwijzing van de winnaars, de toekenning van de prijzen en de verzending of overhandiging ervan. Hij heeft definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop te waarborgen kan hij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement op beslissing van de gerechtsdeurwaarder door de organisatie toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit en zullen enerzijds worden gepubliceerd op de site van de Beleggerscompetitie (beleggerscompetitie.be of concoursinvestisseur.be) en anderzijds medegedeeld worden aan elk van de deelnemers via e-mail.

In geen geval kan de organisatie aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.

Personeelsleden van Roularta Media Group NV, Keytrade Bank en van IEX Media BV evenals hun familieleden (tot in de 3e graad) zijn gerechtigd om mee te spelen met de Beleggerscompetitie, maar komen niet in aanmerking voor een prijs.

12. Klachten

Deelnemers kunnen klachten schriftelijk indienen bij de Beleggerscompetitie 2019, p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare (België). U kunt uw klachten ook e-mailen naar beleggerscompetitie@roularta.be of concoursinvestisseurs@roularta.be.

Klachten met betrekking tot de inschrijving dienen kenbaar gemaakt te zijn ten laatste 3 werkdagen na ontvangst van de registratiebevestiging via e-mail. Klachten met betrekking tot orders en transacties dienen kenbaar gemaakt te zijn ten laatste binnen de 2 werkdagen na de invoering van het order of de uitvoering van de transactie.

Roularta Media Group – laatste aanpassing op 25 maart 2019.